Prvi sastanak sa donosiocima odluka na nacionalnom nivou biće organizovan u cilju vođenja diskusije o ključnim izazovima sa kojima se suočavaju mladi ljudi u Crnoj Gori.

U okviru diskusije, posebno će pažnja biti usmjerena na osmišljavanje strategije koja bi doprinijela dostizanju visokog stepena poštovanja evropskih vrijednosti u Crnoj Gori. Kroz identifikovanje ključnih oblasti, u okviru kojih je potrebno sprovesti politike za njihovo unapređenje i konstantno pružati dalju podršku za sprovođenje potrebnih reformi, donosioci odluka će moći da uporede trenutnu situaciju u Crnoj Gori sa onom u zemljama Evropske unije.

Sastanku će prisustvovati predstavnici državnih organa, nevladinih, učeničkih i studentskih organizacija. Svi učesnici će uložiti dodatne napore kako bi probleme sa kojima se suočavaju mladi ljudi u Crnoj Gori sagledali iz više različitih uglova, te na kraju izvukli zaključak iz kojeg će biti upućene inicijative za dalje rješavanje istih.