Centar za monitoring i istraživanje CeMI u saradnji sa partnerima: Univerzitetom Donja Gorica, Art Communications-om iz Podgorice, Centrom za međunarodne studije iz Hrvatske i Centrom za evropske perspektive iz Slovenije, realizovao je dvogodišnji projekat pod nazivom „Budi spreman za EU vrijednosti “. Projekat je podržan od strane Evropske komisije u okviru programa Erasmus Plus.

BREV projekat (Budi spreman za EU vrijednosti) imao je za cilj da podstiče saradnju i razmjenu iskustva između mladih iz Crne Gore i EU zemalja kroz promociju evropskih vrijednosti među omladinom u Crnoj Gori. Projekat je u najvećoj mjeri bio usmjeren ka poboljšanju aktivnog učešća mladih u društvenom, ekonomskom i političkom razvoju Crne Gore, poboljšanju kvaliteta omladinskog rada i neformalnog obrazovanja u Crnoj Gori, kroz podsticanje saradnje i razmjene iskustava sa zemljama EU.

U okviru dvogodišnjeg projekta, organizovali smo sastanke omladinskih i učeničkih organizacija sa donosiocima odluka:

Na prvom sastanku, održanom 2016. godine, su govorili predstavnici državnih organa, nevladinih, učeničkih i studentskih organizacija, u cilju vođenja diskusije o ključnim izazovima razvoja mladih u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na postizanje evropskih vrijednosti, poređenje evropskog iskustva sa trenutnom situacijom u Crnoj Gori, identifikovanje ključnih oblasti i politika za unapređenje i pružanje dalje podrške u procesu reformi i sl. Na sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva prosvjete Crne Gore, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Zavoda za statistiku Crne Gore, Nacionalne Erasmus + kancelarije, kao i predstavnici nevladinih organizacija koji se bave pitanjima položaja mladih u Crnoj Gori, te samih učeničkih i studentskih organizacija.

O sličnim temama se diskutovalo na sastanku održanom naredne godine, sa temom „Razvoj politika za podršku mladima“

U okviru projekta, organizovane su četiri radionice:

Prva radionica „Ljudska prava i demokratija u EU“ organizovana je za 25 predstavnika studentskih i učeničkih organizacija i njome su obuhvaćene teme koje se tiču ljudskih prava i jednakog uživanja prava na obrazovanje za sve, dominantnih koncepta EU – kulture demokratije i kulture u demokratiji kao i pitanja legitimiteta i demokratskog deficita u EU.

Na drugoj radionici sa temom „Mladi i građanstvo EU“ učesnici su bili predstavnici studentskih i učeničkih organizacija, u cilju vođenja diskusije o nastanku same ideje građanstva EU, prava i koristi građana koja proističu iz EU državljanstva, konkretnih primjera za prednosti koje koncept državljanstva nudi građanima kao pojedincima, studentima, potrošačima, stanovnicima, radnicima ili aktivnim učesnicima u politici, kao i načinima za jačanje ovih prava u praksi u skladu sa novim otkrićima iz javne rasprave i izvješaja Eurobarometra.

Treća radionica „Crnogorski obrazovni sistem: od teorijskog do praktičnog znanja i sticanja vještina“ predstavlja je odličnu priliku za vođenje diskusije na temu sagledavanja kvaliteta crnogorskog obrazovnog sistema, posebno razmatrajući pitanje da li obrazovanje u Crnoj Gori nudi samo teorijsko ili i praktično znanje i sticanje vještina, te su na taj način učenici i studenti imali imali priliku da iniciraju konstruktivna rješenja i smjernice za naš sistem obrazovanja na putu ka evropskim standardima.

Četvrta radionica, organizovana na temu „Neformalni i cjeloživotni obrazovni sistem“, vođena je sa ciljem diskutovanja o značaju cjeloživotnog obrazovanja kao odgovora na ekonomske, društvene i druge izazove današnjice, te sagledavajući pitanje kako neformalno i cjeloživotno obrazovanje uskladiti sa potrebama tržišta rada u okviru EU, i kako sistem u našoj zemlji usmjeriti na putu željenih standarda.

U okviru projekta organizovane su četiri međunarodne škole i to:

Na prvoj međunarodnoj školi „Pravo na obrazovanje i demokratija – evropsko iskustvo“, polaznici su imali priliku da čuju predavanja najvećih stručnjaka iz oblasti prava, političkih nauka i umjetnosti, kao i da dobiju odgovore na neka od najvažnijih pitanja iz oblasti prava Evropske unije. Neka od tema o kojima su eminentni predavači govorili tiču se nadležnosti Evropske unije u oblasti obrazovanja, pravnim klinikama kao jednim vidom obrazovanja modernog pravnika, zabrani diskriminacije u oblasti visokog obrazovanja, odnosa između obrazovanja i religije, kreativnosti i umjetnosti kao ljudskim resursima.

Druga međunarodna škola „Preduzetničke ideje mladih u EU“, organizovana je sa ciljem vođenja diskusije o primjerima najboljih poslovnih praksi u EU, inicijativama za razvoj i promociju omladinskog preduzetništva, međunarodnom omladinskom poslovanju, o dobrim praksama i inicijativama u preduzetničkom obrazovanju EU, kao i o mogućnostima saradnje mladih iz Crne Gore sa iskusnim preduzetnicima iz Evropske unije.

Na trećoj međunarodnoj školi „Ekonomska i socijalna prava u EU“ govorili su eminentni stručnjaci iz oblasti ekonomskih i socijalnih prava EU o primjerima najboljih poslovnih praksi u EU, sticanje teorijskog znanja iz oblasti ekonomskih politika EU, kroz upoznavanje zajedničkih sektorskih politika i programa Unije. Budući da su ekonomska prava u EU praćena socijalnim pravima, u okviru kojih se najviše zagovaraju jednake šanse i pristup tržištu rada, jednaki uslovi rada za sve, adekvatna i održiva socijalna zaštita, škola je bila usmjerena upravo na proučavanje ovih oblasti.

Četvrta međunarodna škola „Obrazovanje mladih i tržište rada“, dala je priliku polaznicima da čuju predavanja eminentnih stručnjaka iz Crne Gore i regiona te da steknu znanje o omladinskim politikama u Crnoj Gori i strateškim dokumentima vezanim za zapošljavanje mladih. Ova škola je takođe imala za cilj da pruži miogućnosti polaznicima da steknu nova znanja iz oblasti evropskih omladinskih politika i njihovog usklađivanja sa potrebama tržišta rada u Crnoj Gori.

Crnogorski učenici i studenti su u okviru ovog projekta imali priliku da borave u dvije studijske posjete.

U okviru studentske posjete Hrvatskoj pod nazivom „Tri godine iskustva hrvatske omladine u EU“, studenti i srednjoškolci su imali priliku da da pohađaju predavanja eminentnih stručnjaka koji su govorili o vrijednostima evropskih integracija, iskustvu Hrvatske na tom putu, bezbjednosnoj politici kao i o zdravstvenom, obrazovnom i kulturnom sistemu u Evropi. Edukativni dio uključio je i iskustvo Hrvatske u povlačenju sredstava iz EU fondova, medijsku pismenost i elektroničko poslovanje prema EU standardima, kao i značaj organizacijske kulture na radnim mjestima radi promovisanja vrijednosti Evropske unije.

Tokom destodnevnog boravka u Ljubljani, u okviru studijske posjete Sloveniji „Neformalni obrazovni sistem za mlade u Sloveniji“, polaznici su imali priliku da saznaju kakvo je iskustvo Slovenije, u sprovođenju reformi u njihovom obrazovnom sistemu, koji je to najbolji način organizovanja i planiranja obrazovnih aktivnosti za podsticanje idividualnog i društvenog intelektualnog razvoja, kakva su iskustva po pitanju EU omladinskog programa i u okviru njega Youthpass programa, koje su predviđene vizije i politike u okviru Akcionog plana iz Strategije za mlade u EU, kao i koliki je značaj neformalnog obrazovanja za tržište rada. Pored toga, učesnici su aktivno učestvovali na radionicama, pripremajući se za debatu braneći stavove za i protiv neformalnog obrazovanja, kao i za simulaciju sjednice na kojoj se glasalo za usvajanje dokumenta o neformalnom obrazovanju.