O projektu

O projektu
Evropske integracije i proširenja mogu se posmatrati sa stanovišta ekonomske, političke ili pravne saradnje koja se razvila između zemalja članica EU sa ciljem da se uspostavi mir i stabilnost, ekonomski rast i održivi razvoj u Evropi i inostranstvu. Zemlje zapadnog Balkana, uključujući Crnu Goru, suočavaju se sa izazovima u pravcu ispunjavanja neophodnih uslova, pravila politike, političke i ekonomske snage, konsolidacije reforme i jačanja kredibiliteta, vladavine prava i osnovnih prava, kao i mnogih drugih. Sve ove aktivnosti su preduzete od strane vlade, njenih institucija i organa.U tom pogledu, kao važan aspekt podizanja svijesti o izazovima i prosperitetu evropskih integracija mogu se smatrati mladi, delujući hrabro kao nosioci budućnosti društva. Mladi ljudi treba da znaju o susjednim zemljama koje su u EU, njihovu političku situaciju i kulturne tradicije, treba da se pripreme za saradnju i razmjene sa prijateljima i kolegama iz EU, da budu obaviješteni o njihovom obrazovnom sistemu, neformalnom obrazovanju i drugim mogućnostima u okviru EU. Štaviše, oni će biti spremni da prihvate evropske vrijednosti, biti svjesni o profesionalnom nivou znanja i vještinama koji su potrebni da bi postali aktivni igrači na međunarodnom tržištu rada.Sa druge strane, mladi iz EU moraju biti svjesni potencijala drugih naroda, njihovih kapaciteta i ideja, kroz koje će se povećati njihovo dalje umrežavanje i saradnja. Početni koraci za jačanju svijesti cijele nacije preduzeti su u Crnoj Gori: nekoliko rasprava, info dana i konferencija o integraciji u EU su organizovani u posljednjih 5 godina, kampanje za zapošljavanje mladih, ljetnje škole o preduzetničkim idejama, itd . Međutim, aktivnosti usmjerene na mlado stanovništvo sa zajedničkom praksom na regionalnom i međunarodnom nivou, otvaranje perspektive i izazova integracije mladih EU su još uvijek u povoju.

BREV projekat (Budi spreman za EU vrijednosti) ima za cilj da podstiče saradnju i razmjenu iskustva između mladih iz Crne Gore i EU zemalja kroz promociju evropskih vrijednosti među mladim ljudima u Crnoj Gori. Ove vrijednosti će se ogledati kroz poboljšanje kvaliteta omladinskog rada i neformalnog obrazovanja, aktivno učešće mladih u društvenom, ekonomskom i političkom razvoju Crne Gore i podsticanje saradnje i razmjene iskustava sa zemljama EU.

Opšti cilj projekta:

• jačanje saradnje i razmjene iskustva između omladine u Crnoj Gori i država članica Evropske unije, kroz promociju evropskih vrijednosti;

Specifični cilj projekta:

• poboljšanje aktivnog učešća mladih u društvenom, ekonomskom i političkom razvoju Crne Gore, te poboljšanje kvaliteta omladinskog rada i neformalnog obrazovanja u Crnoj Gori, kroz podsticanje saradnje i razmjene iskustava sa zemljama EU; što je detaljnije sadržano u sljedećim podciljevima:

• Pružiti podršku mladim ljudima iz Crne Gore da šire znanja o Evropi, razmišljaju o evropskim temama i podstiču druge mlade ljude da budu aktivni građani Evrope;

• Širiti pozitivan stav prema razumijevanju različitosti i demokratiji u Evropi, kao i potrebnim vještinama za rad sa mladima na nivou EU ;

• Razvoj održivog neformalnog obrazovnog sistema koji se oslanja na e-Learning platformu za učenje i materijalima za obuku sa otvorenim pristupom, a sve sa ciljem podizanja svijesti i povećanja znanja i praktičnog znanja za tržište rada;

• Povećati svijest i znanje mladih Crnogoraca putem razmjene informacija, strategija, pristupa i organizovanja tematskih aktivnosti mobilnosti sa partnerskim organizacijama iz Slovenije i Hrvatske;

• Uspostavljanje nacionalne mreže organizacija za mlade, koja će funkcionisati kao sredstvo za distribuciju uspješnih i inovativnih ideja. Predstavnici mreže će aktivno učestvovati na konferencijama i seminarima, ali će i putem veb stranice promovisati nove ideje vezane za formalno i neformalno učenje (npr. otvoreni obrazovni resursi, virtuelna saradnja, itd);

• Razvoj dugoročnih odnosa i saradnje;

• Podizanje sposobnosti mladih omladinskih lidera da približe mlade ljude savremenim izazovima u inovativnoj, inkluzivnoj i održivoj Evropi.

 

Projekat „Budi spreman za EU vrijednosti“ je podržan od strane Evropske komisije u okviru programa Erasmus Plus (poziv Capacity Building Youth – Western Balkans).