RADNI PAKET 1

Jačanje svijesti o izazovima razvoja mlade populacije iz EU zemalja i razmjena iskustva sa Crnom Gorom
Izazovi mladih iz Crne Gore u susretu sa EU društvom

 

Mladi ljudi treba da poznaju susjedne zemlje koje su članice EU, njihovu politiku i kulturne tradicije. Oni treba da se pripreme za saradnju i razmjene iskustava sa prijateljima i kolegama iz zemalja članica, da budu obaviješteni o njihovom obrazovnom sistemu, neformalnom obrazovanju i drugim mogućnostima u okviru EU. U skladu sa tim, biće organizovane četiri radionice, od strane različitih partnerskih organizacija.

Prva radionica će biti organizovana na temu „Ljudska prava i demokratija u EU“. Radionicom će biti obuhvaćene tematske cjeline koje se tiču ljudskih prava i jednakog uživanja prava na obrazovanje za sve, dominantnih koncepta EU – kulture demokratije i kulture u demokratiji kao i pitanja legitimiteta i demokratskog deficita u EU. Na prethodno navedene teme će govoriti stručnjaci iz oblasti prava.

Druga radionica će biti organizovana na temu „Mladi i EU državljanstvo“. Tematske cjeline koje će se obrađivati na radionici ticaće se načina nastanka same ideje EU državljanstva, prava i koristi građana koja proističu iz državljanstva, kao i konkretnih primjera za prednosti koje koncept državljanstva nudi građanima kao pojedincima, studentima, potrošačima, stanovnicima, radnicima ili aktivnim učesnicima u politici.

Treća radionica će biti organizovana na temu „Postizanje potrebnih praktičnih znanja i vještina“. Učesnici na radionici će imati priliku da dobiju informacije o tome koja su znanja i vještine najviše cijenjene u EU i samim tim potrebne za proširivanje mogućnosti za zaposlenje, koji model usavršavanja će im pomoći da se uključe u tokove i događaje na nacionalnom i internacionalnom tržištu rada, kao i koje su specifičnosti EU u primjeni određenih nauka.

Četvrta radionica će biti organizovana na temu „Neformalni i održivi obrazovni sistem“. Na radinici će se upoređivati koncept neformalnog obrazovanja u Crnoj Gori i zemalja članicama EU, raspravljaće se o važnosti neformalnog obrazovanja za mlade ljude u pogledu zaposlenja, uticaju neformalnog obrazovanja na formalno, kao i načinu korišćenja otvorenih obrazovnih resursa i platformi u zemljama članicama EU.

Ove aktivnosti imaju za cilj da postave putokaz za podršku mladima iz Crne Gore za ispunjavanje EU standarda i davanje odgovora na otvorene izazove i mogućnosti.

Podizanje svijesti o društvu mladih u EU : izazovi, mogućnosti (rad,svijest itd.) i očekivane vještine i sposobnosti

U cilju postavljanja smjernica za mlade iz Crne Gore o postizanju standarda i vještina na nivou EU, kao i procjene spremnosti i sposobnosti mladih da prihvate EU standarde i koriste mogućnosti koje im se pružaju na nivou EU biće organizovano nekoliko aktivnosti.

Prvi sastanak sa stejkholderima će biti organizovan u cilju vođenja diskusije o ključnim izazovima razvoja mladih u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na dostizanje evropskih vrijednosti, poređenje evropskog iskustva sa trenutnom situacijom u Crnoj Gori, identifikovanje ključnih oblasti i politika za unapređenje i pružanje dalje podrške u procesu reformi i sl. Sastanku će prisustvovati predstavnici državnih organa, nevladinih, učeničkih i studentskih organizacija.

Prva međunarodna ljetnja škola će biti organizovana na temu “Pravo na obrazovanje i demokratija-evropsko iskustvo“. Polaznici škole će imati priliku da čuju predavanja najvećih stručnjaka iz oblasti prava, političkih nauka i umjetnosti, kao i da dobiju odgovore na neka od najvažnijih pitanja iz oblasti prava Evropske unije. Neke od tema o kojima su eminentni predavači govoriti ticaće se nadležnosti Evropske unije u oblasti obrazovanja, pravnih klinikama kao jednim vidom obrazovanja modernog pravnika, zabrani diskriminacije u oblasti visokog obrazovanja, odnosu između obrazovanja i religije, kreativnosti i umjetnosti kao ljudskim resursima.

Druga međunarodna ljetnja škola će biti organizovana na temu „Preduzetničke ideje mladih u EU“. Polaznici škole će imati priliku da čuju o primjerima najboljih poslovnih praksi u EU,inicijativama za razvoj i promociju omladinskog preduzetništva, međunarodnom omladinskom poslovanju, kao i o dobrim praksama i inicijativama u preduzetničkom obrazovanju Evropske unije.

Treća međunarodna ljetnja škola obuhvatiće predavanja vezana za temu „Ekonomska i socijalna prava u EU“. U okviru ljetnje škole govoriće se o ekonomskim i socijalnim pravima u EU, socijalnim akcijskim programima, minimalnim standardima u oblasti radnog prava, jednakih mogućnosti,bezbjednosti zdravlja na radu, borbi protiv diskriminacije, kao i trenutnoj ekonomskoj situaciji i budućim izgledima u EU.

Četvrta međunarodna ljetnja škola obuhvatiće predavanja vezana za temu „Obrazovanje mladih i tržište rada“. Polaznici će na predavanjima imati priliku da saznaju o trendovima u EU obrazovanju koji se odnose na poželjne modele formalnog obrazovanja, neformalno obrazovanje, informalno učenje, kao i ključnim aktivnostima koje se sprovode u cilju poboljšanja obrazovanja mladih da bi bili konkurentni na tržištu rada. U okviru škole će biti promovisana e-learning platforma za učenje i dodatni materijali za obuku.