RADNI PAKET 3

Diseminacija i održivost

Razvoj mreže učeničkih i studentskih organizacija iz Crne Gore

Uspostavljanje mreže učeničkih i studentskih organizacija i svih relevantnih organizacija na nivou Crne Gore koja će djelovati kao nacionalna krovna organizacija mladih (eng. National Youth Council) okupiće nevladine organizacije mladih i mlade koji su dobrovoljno pristupili Mreži, i to nacionalne saveze i lokalne organizacije koje djeluju na području teritorije čitave Crne Gore.

Činiće je aktivni mladi građani koji učestvuju u kreiranju, sprovođenju, nadgledanju i vrijednovanju politike za mlade u Crnoj Gori.

Mreža mladih Crne Gore razviće javne politike za mlade kroz informisanje, javno zagovaranje, tematsko umrežavanje, međunarodnu saradnju, podršku razvoju organizacija mladih i partnerstvo sa institucijama vlasti i lokalnim organizacijama koje djeluju na području teritorije čitave Crne Gore.

Diseminantne aktivnosti

U skladu sa ciljevima projekta koji se odnose na poboljšanja aktivnog učešća mladih u društvenom, ekonomskom i političkom razvoju Crne Gore kroz promociju evropskih vrijednosti, poboljšanje kvaliteta omladinskog rada i neformalnog obrazovanja u Crnoj Gori i podsticanje saradnje i razmjene iskustava sa zemljama iz EU predvišeno je uspostavljanje :

web sajta projekta;
medijskih promocija;
promocija putem socijalnih mreža;
kampanja

Kreiranje online biltena

Uspostavljanje online biltena za mlade iz Crne Gore predviđeno je kao izvor za online učenje i promociju svih aktivnosti i u skladu sa njima prikupljenih znanja i vještina zahvaljujući saradnji i razmjeni iskustva mladih Crne Gore i mladih iz susjednih zemalja članica EU. Na taj način će se steći najbolji uslovi za promociju evropskih vrijednosti među mladima u Crnoj Gori.