RADNI PAKET 4

Upravljanje

Upravljanje projektom

Kontrola kvaliteta i monitoring (QCM) projektnih aktivnosti će biti realizovani u kontinuitetu tokom trajanja projekta i biće sprovedeni na više nivoa. U tom kontekstu, efikasan sistem za unutrašnju kontrolu kvaliteta projekta će biti uspostavljen kao i spoljna kontrola mehanizama za praćenje i procjenu projekta.

Na početku projekta će biti uspostavljena unutrašnja kontrola kvaliteta projekta preko Crnogorskog koordinacionog tima (Montenegro Coordinating Team). Članovi koordinacionog tima će se sastojati od jednog predstavnika iz svake stranke korisnice što čini ukupno 3 člana. Koordinacioni tim će biti odgovoran za praćenje realizacije plana rada i unutrašnjih projektnih aktivnosti, evaluaciju organizovanih treninga i drugih događaja za izgradnju kapaciteta projekta, te mišljenja partnerskih institucija o uspješnosti implementiranih aktivnosti. Tim će takođe biti odgovoran za sprječavanje kašnjenja u projektnim aktivnostima i preuzimanje hitnih mjera u vidu konsultacija ili izvještavanja Projektnog upravnog odbora (PMB). Crnogorski koordinacioni tim će kreirati srednjoročne izvještaje dva puta godišnje i dostaviti ih projektnom Upravnom odboru.

Upravljanje na nacionalnom nivou

Kontrolu kvaliteta i praćenje glavnih rezultata projekta će procijeniti stručnjaci iz dvije EU partnerske institucije, na osnovu standarda EU i napravljenog poređenja sa aktuelnim pokazateljima akcija i kapaciteta mladih. Evaluatori će takođe uzeti u obzir srednjoročni izvještaj Crnogorskog koordinacionog tima i analizu ankete za procjenu od strane javnih vlasti. Ako se otkrije neki niži kvalitet rezultata projekta, Projektni upravni odbor će odmah konsultovati sve relevantne subjekte u okviru članica konzorcijuma i istražiti kako na najbolji mogući način prevazići probleme. Dvogodišnji izveštaji o procjeni rezultata projekta biće podnešeni na godišnjim sastancima Projektnog upravnog odbora.